FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालनका लागि निवेदन पत्र । (अनुसुची–२) ७७/७८ 05/05/2021 - 13:02 PDF icon अनुसूची - २ संक्षिप्त कार्ययोजना ढाचा.pdf
लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालनका लागि निवेदन पत्र । (अनुसुची–३) ७७/७८ 05/05/2021 - 13:01 PDF icon अनुसूची - ३ निवेदन,.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन । ७७/७८ 04/29/2021 - 15:35 PDF icon वेरोजगार.pdf
जन्म दर्ता सुचक फारम ७७/७८ 04/29/2021 - 11:09 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
सार्वजनिक लेखा परीक्षण फाराम । ७७/७८ 09/29/2020 - 13:38 PDF icon सार्वजनिक लेखा परीक्षण फाराम.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम । ७७/७८ 09/18/2020 - 13:35 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना फारम.pdf
समपति विवरण फारम ७७/७८ 08/29/2020 - 11:07 PDF icon समपति विवरण फारम.pdf
योजना सम्झाैता फारम ७७/७८ 11/05/2019 - 13:06 PDF icon योजना सम्झैता फारम.pdf
सामािजक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 19:09 PDF icon सासु.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम । ७५/७६ 08/03/2018 - 19:12 PDF icon सम्पित विवरण फारम.pdf

Pages