FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विबरण ।

८०/८१ 06/24/2024 - 18:16 PDF icon सभाको जानकारी पठाइएको सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन म.pdf

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका सिरहाको आ.वं. २०८०/८१ को विस्तृत कार्यक्रम

८०/८१ 04/18/2024 - 14:53 PDF icon विस्तृत कार्यक्रम अब २०८०-८१ को दोस्रो गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट.pdf

रातो किताब आ.व. २०८०/८१

८०/८१ 11/23/2023 - 16:34 PDF icon रातो किताब आ.व. २०८०-८१.pdf

गाउँसभामा बजेट पेश भएको विबरण ।

२०७९/८० 06/25/2023 - 18:31 PDF icon CamScanner 06-25-2023 18.25.pdf

रातो किताब २०७९-०८०

२०७९/८० 07/15/2022 - 12:40 PDF icon रातो किताब २०७९-०८०.pdf

गाउँ सभाको बजेट पेश भएको विबरण ।

२०७८/०७९ 06/24/2022 - 20:09 PDF icon वजेट.pdf

आ‍.व. २०७८।०७९ को विस्तृत कार्यक्रम (रातो किताव)।

२०७८/०७९ 10/05/2021 - 13:06 PDF icon Red Book 2078-079.pdf

आ‍.व. २०७८।०७९ को नीति, वजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/26/2021 - 18:07 PDF icon विवरण पठाएको सम्बन्धमा । सङ्घीय मामिला २०७८-३-१०.pdf

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका आ व २०७७।०७८ को विस्तृत कार्यक्रम विवरण ।

७७/७८ 10/11/2020 - 16:02 PDF icon आ ब २०८८-०७८ को विस्तृत कार्यक्रम.pdf

रातो किताव आ व २०७७।०७८

७७/७८ 10/11/2020 - 15:41 PDF icon Red Book 2077-078.pdf

Pages