FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ‍.व. २०७८।०७९ को नीति, वजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/26/2021 - 18:07 PDF icon विवरण पठाएको सम्बन्धमा । सङ्घीय मामिला २०७८-३-१०.pdf

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका आ व २०७७।०७८ को विस्तृत कार्यक्रम विवरण ।

७७/७८ 10/11/2020 - 16:02 PDF icon आ ब २०८८-०७८ को विस्तृत कार्यक्रम.pdf

रातो किताव आ व २०७७।०७८

७७/७८ 10/11/2020 - 15:41 PDF icon Red Book 2077-078.pdf

राताे किताव आ‍.ब. २०७६/०७७

७६/७७ 09/05/2019 - 09:03 PDF icon red book.pdf

राताे किताब ।

७५/७६ 08/05/2018 - 17:18 PDF icon combinepdf.pdf

स‌‍खुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण ३।

७५/७६ 08/05/2018 - 13:50

स‌‍खुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण २।

७५/७६ 08/05/2018 - 13:47

स‌‍खुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण १।

७५/७६ 08/03/2018 - 13:28

स‌‍खुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण ।

७५/७६ 08/03/2018 - 13:24