पोखरीहरुको ठेक्का बन्दोवस्तीको शिलबन्दी अहवान सुच्ना ।